Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на ангиографски консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение


ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 28.04.2014 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 08.05.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 19.05.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 20.05.2014 година

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I. „Водачи и аксесоари” – 4 000.00 /четири хиляди/ лева
- за обособена позиция II. „Катетри” – 4 400.00 /четири хиляди и четиристотин/ лева
- за обособена позиция III. „Интродюсери” – 2 800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева
- за обособена позиция IV. „Балони” – 5 000.00 /пет хиляди/ лева
- за обособена позиция V. „Стентове” – 13 000.00 /тринадесет хиляди/ лева
- за обособена позиция VI. „Емболизиращи частици, спирали и филтри” – 1 900.00 /хиляда и деветстотин/ лева
- за обособена позиция VII. „Специални катетри и устройства” – 1 900.00 /хиляда и деветстотин/ лева
- за обособена позиция VIII. „Кардиостимулатори” – 1 200.00 /хиляда и двеста/ лева« Обратно към всички поръчки