Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка по обособени позиции на превързочни материали, галенови разтвори, лабораторни реактиви за хистология и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец””, за период от 12 мес

Документация
Техническа спецификация
Техническо предложение
Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (ШЕСТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 17.04.2014 г.
Срок за закупуване на документация –  до 16.30 часа  на 30.04.2014 г.
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 12.05.2014 г.
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 13.05.2014 г.

Гаранцията за участие в процедурата е, както следва по обособени позиции:

- за обособена позиция I. „Медицински консумативи” – 1 500.00 /хиляда и петстотин/ лева
- за обособена позиция II. „Галенови разтвори” – 250.00 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция III. „Терапевтични продукти” – 20.00 /двадесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Антисептични средства и дезинфектанти” – 350.00 /триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция V. „Успокоителни и защитни медикаменти за кожата” – 120.00 /сто и двадесет/ лева
- за обособена позиция VI. „Продукти за нетерапевтични цели” – 45.00 /четиридесет и пет/ лева
- за обособена позиция VII. „Почистващи и полиращи продукти” – 100.00 /сто/ лева
- за обособена позиция VIII. „Цименти за възстановяване на костите” – 120.00 /сто и двадесет/ лева
- за обособена позиция IX. „Лабораторни реактиви за хистология“ – 240.00 /двеста и четиридесет/ лева« Обратно към всички поръчки