Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Надграждане на видеоплатформи OLYMPUS в клиниката по гастроентерология към Университетска болница “Лозенец” за високоспециализирани ендоскопски изследвания и терапия”

Документация
Техническо предложение
Техническа спецификация
Ценово предложение

Цена на документите – 5 (пет) невъзстановими лева с ддс, платими в касата на болницата
Документацията се закупува от 15.04.2014 г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на  13.05.2014 година
Срок за подаване на офертите за участие – до 16.30 часа на  23.05. 2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа  на 26.05. 2014 година
Гаранция за участие в процедурата:  1000 (хиляда) лева« Обратно към всички поръчки