Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на болница „Лозенец”: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски” за срок от 12 месеца

1. Документация
2. Ценово предложение
3. Теническо предложение
4. Теническа спецификация

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) невъзстановими лева с ДДС, платими в касата на болницата

Документацията се закупува от –10.02.2014 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 21.02.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 04.03.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 05.03.2014 година
Гаранция за участие в процедурата е: 4 000 (четири хиляди) лева.« Обратно към всички поръчки