Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно поддържане на климатична техника в Университетска болница „Лозенец” за срок от 12 месеца“

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 21.12.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 10.01.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 20.01.2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 21.01.2014г.
гаранцията за участие в процедурата е: 90 (деветдесет)  лева« Обратно към всички поръчки