Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на пликчета или опаковки за стерилизация с етилен оксид, аксесоари за дезинфекция и консумативи, детергенти и препарати за почистване по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение


ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В ПРИЕМНАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 18.12.2013 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 03.01.2014 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 15.01.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 16.01.2014 година

Гаранция за участие в процедурата: 
- за обособена позиция I. „Пликчета или опаковки за стерилизация с етилен оксид” – 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева
- за обособена позиция II. „Препарати за почистване и дезинфекция на твърди и гъвкави за ендоскопи, производство на STORZ и OLYMPUS” – 20 /двадесет/ лева
- за обособена позиция III. „Аксесоари за дезинфекция” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Консумативи и детергенти, еквивалентни за миялна машина MIELE” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция V. „Детергенти, еквивалентни за подопочистваща машина HAKO” – 50 /петдесет/ лева« Обратно към всички поръчки