Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хирургически контейнери, консумативи и инструменти за апарати в операционен блок по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение


ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 18.12.2013 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 30.12.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 10.01.2014 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 13.01.2014 година
Гаранция за участие в процедурата:
- за обособена позиция I. „Консумативи и инструменти за апарати  в операционен блок” – 3000 /три хиляди/ лева
- за обособена позиция II. „Консумативи, съвместими с електронож "Мартин" –  500 /петстотин  / лева
- за обособена позиция III. „Хирургически контейнери и аксесоари за стерилизация” – 2000 /две хиляди/ лева« Обратно към всички поръчки