Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в болница „Лозенец”

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

  1. Решение за откриване на процедурата
  2. Обявление за обществената поръчка
  3. Пълно описание на обекта на поръчката
  4. Техническа спецификация на обекта на поръчката
  5. Изисквания към медицинските консумативи за хемодиализа
  6. Показатели, относителна тежест и методика за определяне комплексната оценка на офертата
  7. Образец на офертата, както и указания за подготовката й
  8. Проект на договор

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 30 (Тридесет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 14.05.2012г.
Срок за закупуване на документация-  до 16.30 часа  на 11.06.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 21.06.2012 година
Разглеждане  на предложенията - 10.00 часа на 22.06.2012г.
Гаранция за участие в процедурата – в размер на 1000 лв.« Обратно към всички поръчки