Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на хемодиализна и друга медицинска апаратура, описана в списък – Приложение № 1 – за срок от една година”

1. Документация
2. Приложения


ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 13.12.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 27.12.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 09.01.2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 10.01.2014г.
гаранцията за участие в процедурата е: 500 /петстотин/ лева« Обратно към всички поръчки