Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка по обособени позиции на консумативи, защитно облекло и негативоскопи за отделение по "Образна диагностика" в болница „Лозенец””

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение

 

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 06.12.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 27.12.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 07.01.2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 08.01.2014г.
гаранцията за участие в процедурата е както следва по обособени позиции:
- за обособена позиция I. „Консумативи” – 700 /седемстотин/ лева
- за обособена позиция II. „Защитно облекло” – 35  /тридесет и пет/ лева
- за обособена позиция III. „Негативоскопи” – 15 /петнадесет/ лева« Обратно към всички поръчки