Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарства по обособени позиции за нуждите на отделение по „Хемодиализа” в болница „Лозенец””

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 05.12.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 27.12.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 08.01.2014 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 09.01.2014 година

Гаранция за участие в процедурата:
за Обособена позиция 1– 240 /двеста и четиридесет/ лева
за Обособена позиция 2 – 80 /осемдесет/ лева
за Обособена позиция 3 – 160 /сто и шестдесет/ лева
за Обособена позиция 4 – 200 /двеста/ лева
за Обособена позиция 5 – 200 /двеста/ лева
за Обособена позиция 6 – 350 /триста и петдесет/ лева
за Обособена позиция 7 – 50 /петдесет/ лева« Обратно към всички поръчки