Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и пускане в експлоатация на специализирано обзавеждане и оборудване за болнични помещения“

1. Документация
2. Ценово предложение
3. Теническо предложение
4. Теническа спецификация
5. Технически изисквания

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 06.11.2013 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 19.11.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 29.11.2013 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 02.12.2013 година
Гаранция за участие в процедурата /20000/ двадесет хиляди лева« Обратно към всички поръчки