Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на кардиостимулатори за нуждите на клиника по кардиология“ за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение

Цена на документите – 5 (пет) невъзстановими лева с ддс, платими в касата на болницата
Документацията се закупува от 15.10.2013 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 28.10.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 07.11.2013 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 08.11.2013 година

Гаранция за участие в процедурата:  6 000 /шест хиляди/ лева« Обратно към всички поръчки