Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи за клинична и микробиологична лаборатории, по обособени позиции за период от 12 месеца”

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В ПРИЕМНАТА НА БОЛНИЦАТА

1. Съдържание на документацията
2. Техническа спецификация
3. Техническo предложение
4. Ценово предложение

Документацията се закупува от 05.08.2013 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 19.08.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 02.09.2013 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 03.09.2013 година

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I. „Реактиви за кръвен анализ” – 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция II. „За анализ на урина” – 400 /четиристотин/ лева
- за обособена позиция III. „Серологични проби” – 60 /шестдесет/ лева« Обратно към всички поръчки