Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на консумативи за централна стерилизация и дезинфекция по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Съдържание на документацията
2. Техническo предложение
3. Техническа спецификация
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В ПРИЕМНАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 05.08.2013 година
Срок за закупуване на документация – до 16.30 часа на 19.08.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.08.2013 година
Разглеждане на предложенията – 14.00 часа на 02.09.2013 година

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I. „Консумативи и детергенти, еквивалентни за оборудване за измиване, дезинфекция и стерилизация, производство на STERIS” – 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева
- за обособена позиция II. „Пликчета или опаковки за стерилизация с етилен оксид” – 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева
- за обособена позиция III. „Консумативи и детергенти, еквивалентни за ЕО стерилизатор 3M COMPLY ” – 140 /сто и четиридесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Консумативи и детергенти, еквивалентни за машина за ултразвуково почистване ELMASONIC X-TRA PRO” – 10 /десет/ лева
- за обособена позиция V. „Дезинфектанти за повърхности и инструментариум” –  700 /седемстотин/ лева
- за обособена позиция VI. „Дезинфектанти за ръце и кожа” –  250 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция VII. „Препарати за почистване и дезинфекция на твърди и гъвкави за ендоскопи, производство на STORZ и OLYMPUS” –  20 /двадесет/ лева
- за обособена позиция VIII. „Йодсъдържащ дезинфектант за оперативно поле” – 100 /сто/ лева
- за обособена позиция IX. „Аксесоари за дезинфекция” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция X. „Консумативи и детергенти, еквивалентни за  машина за измиване на подлоги DISCHER BOY PLUS” – 20 /двадесет/ лева
- за обособена позиция XI. „Консумативи и детергенти, еквивалентни за миялна машина MIELE” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция  XII. „Детергенти, еквивалентни за подопочистваща машина HAKO” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция  XIII. „Консумативи и препарати, еквивалентни за машина за химическо чистене” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция XIV. „Препарати за почистване и дезинфекция на санитарни помещения и кухненски офиси” – 25 /двадесет и пет/ лева« Обратно към всички поръчки