Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка по обособени позиции на медицински изделия и консумативи за отделение по УНГ, в болница „Лозенец”, за период от 24 месеца от сключване на договор

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

  1. Решение за откриване на процедурата
  2. Обявление за обществената поръчка
  3. Техническа оферта на обекта на поръчката
  4. Ценова оферта
  5. Пълно описание на обекта на поръчката
  6. Показатели, относителна тежест и методика за определяне комплексната оценка на офертата
  7. Образец на офертата, както и указания за подготовката й
  8. Проект на договор

Гаранции« Обратно към всички поръчки