Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 08.07.2013 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 16.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 30.07.2013 година
Разглеждане на предложенията – 13.30 часа на 31.07.2013 година

Гаранция за участие в процедурата: 
- за обособена позиция I. „Стерилни конци” – 4000 /четири хиляди/ лева
- за обособена позиция II. „Стерилни конци - Хирургичен шевен нерезорбируем материал” – 4000  /четири хиляди/ лева
- за обособена позиция III. „Стоманен материал за затваряне на тъкани” – 1000 /хиляда/ лева
- за обособена позиция IV. „Ендоскопски конци” – 2 000 /две хиляди/ лева
- за обособена позиция V. „Силиконови продукти” –  1000 /хиляда/ лева
- за обособена позиция VI. „Средства за хемостаза” –  1000 /хиляда/ лева
- за обособена позиция VII. „Фиксатор за херниални платна” –  1000 /хиляда/ лева
- за обособена позиция VIII. „ Платнa за интраабдоминална техника” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция IX. „ Линейни режещи ушиватели и пълнители за конвенционална и лапароскопска хирургия” – 2000 /две хиляди/ лева
- за обособена позиция X. „ Съшиватели и екстрактори за кожа” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция XI. „ Граспери, дисектори, ножици, игли за инсуфлация” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция  XII. „Клипси и клипапликатори” – 1000 /хиляда/ лева
- за обособена позиция  XIII. „Троакари” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция  XIV. „Консумативи за ултразвуков скалпел, еквивалентен на Ultracision Harmonic Scalpel” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция  XV. „Консумативи за биполярен нож, еквивалентен на ENSEAL към ултразвуков генератор” – 500 /петстотин/ лева



« Обратно към всички поръчки