Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на общоболнични и санитарно-превързочни консумативи по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 9 (девет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 04.07.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 18.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие  –  до 16.30 часа на 29.07.2013 година
Разглеждане на предложенията – 09.00 часа на 30.07.2013 година

Гаранция за участие в процедурата: 

- за обособена позиция I. „Спринцовки” – 375.00 /триста седемдесет и пет/ лева
- за обособена позиция II. „Игли за медицинска употреба” – 25 /двадесет и пет/ лева
- за обособена позиция III. „Биопсични игли” – 35 /тридесет и пет/ лева
- за обособена позиция IV. „Ланцети за кръв” – 1 /един/ лев
- за обособена позиция V. „Торби за външна аспирация” – 90 /деветдесет/ лева
- за обособена позиция VI. „Банки тип торбичка за урина” – 15 /петнадесет/ лева
- за обособена позиция VII. „Затворена система за измерване на урина” – 125 /сто двадесет и пет/ лева
- за обособена позиция VIII. „Принадлежности за съдов достъп и трансфузия” – 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева
- за обособена позиция IX. „Системи инфузионни” – 30 /тридесет/ лева
- за обособена позиция X. „Катетри” – 6 /шест/ лева
- за обособена позиция XI. „Сонди” – 45 /четиридесет и пет/ лева
- за обособена позиция XII. „Скалпели и ножчета” –  17 /седемнадесет/ лева
- за обособена позиция XIII. „Дренажи” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция XIV. „Маски” – 35 /тридесет и пет/ лева
- за обособена позиция XV. „Предпазни очила” – 2 /два/ лева
- за обособена позиция XVІ. „Стомни торбички и специални дренове” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция XVІІ. „Система за външна аспирация и дренаж” – 250 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция XVІІІ. „Системи за инфузионни помпи” – 1 /един/ лев
- за обособена позиция XIX. „Стимулиращ спирометър” – 80 /осемдесет/ лева
- за обособена позиция XX. „Разни медицински консумативи” – 250 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция XXI. „Хирургически ръкавици” – 375 /триста седемдесет и пет/ лева
- за обособена позиция XXII. „Хемостатични гъби” – 10 /десет/ лева
- за обособена позиция XXIII. „Шапки, маски, стерилни изделия” – 175 /сто седемдесет и пет/ лева
- за обособена позиция XXIV. „Стерилен силно абсорбиращ компрес” – 15 /петнадесет/ лева
- за обособена позиция XXV. „Превръзки” – 650 /шестстотин и петдесет/ лева
- за обособена позиция XXVІ. „Фолио за оперативно поле” – 70 /седемдесет/ лева
- за обособена позиция XXVІІ. „Гипсови бинтове” – 10 /десет/ лева
- за обособена позиция XXVІІІ. „Стерилни торбички” – 20 /двадесет/ лева
- за обособена позиция XXIX. „Специален чаршаф” – 12 /дванадесет/ лева
- за обособена позиция XXX. „Стерилни сетове за покриване” – 1 000 /хиляда/ лева
- за обособена позиция XXXI. „Тупфери и ленти” – 10 /десет/ лева
- за обособена позиция XXXII. „Стерилни престилки” – 550 /петстотин и петдесет/ лева
- за обособена позиция XXXIII. „Тампони за устна кухина” – 1 /един/ лев
- за обособена позиция XXXIV. „Индивидуални термометри” – 22 /двадесет и два/ лева
- за обособена позиция XXXV. „Аспирационна канюла” – 250 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция XXXVІ. „Нестерилно облекло” – 10 /десет/ лева
- за обособена позиция XXXVІІ. „Синтетични гипсови бинтове и аксесоари към тях” – 20 /двадесет/ лв
- за обособена позиция XXXVІІІ. „Стерилни превръзки за периферен венозен катетър” – 275 /двеста седемдесет и пет/ лева« Обратно към всички поръчки