Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи за лаборатории по обособени позиции”

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 04.07.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 16.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 26.07.2013 година
Разглеждане на предложенията – 13.00 часа на 29.07.2013 година

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I. „Химически реактиви” – 1 350.00 /хиляда триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция II. „Реактиви за кръвен анализ” – 2 350 /две хиляди триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция III. „Затворена система за вземане на кръв” – 750 /седемстотин и петдесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Консумативи за ротационен тромбеластограф” – 1 750 /хиляда седемстотин и петдесет / лева
- за обособена позиция V. „Мануални идентификационни системи еквивалентни за API” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция VI. „Мануални идентификационни системи -еквивалентни за система Ремел” – 200 /двеста/ лева
- за обособена позиция VII. „Мануални идентификационни системи - еквивалентни за система Кристал” – 200 /двеста/ лева
- за обособена позиция VIII. „За анализ на урина” – 400 /четиристотин/ лева
- за обособена позиция IX. „Среда за развитие на биологични култури” – 350 /триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция X. „Антибиотични дискове” – 140 /сто и четиридесет/ лева
- за обособена позиция XI. „Серологични проби” – 60 /шестдесет/ лева
- за обособена позиция XII. „Среди за хемокултури” – 250 /двеста и петдесет/ лева
- за обособена позиция XIII. „Лабораторни реактиви” – 100 /сто/ лева
- за обособена позиция XIV. „Тестове еквивалентни на Elisa-test” – 100 /сто/ лева
- за обособена позиция XV. „Различни медицински уреди и изделия” – 100 /сто/ лева
- за обособена позиция XVІ. „Стъклени изделия с лабораторна употреба” – 50 /петдесет/ лева
- за обособена позиция XVІІ. „Пластмасови продукти за лабораторна употреба” – 115 /сто и петнадесет/ лева
- за обособена позиция XVІІІ. „Епруветки” – 40 /четиридесет/ лева« Обратно към всички поръчки