Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 03.07.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 22.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 29.07.2013 година
Разглеждане на предложенията – 14.00 часа на 30.07.2013 година

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I. „Спрнцовка за контраст за многократна употреба 100 ml” – 75  /седемдесет и пет/ лева
- за обособена позиция II. „Автоматичен манифолд” – 75  /седемдесет и пет/ лева
- за обособена позиция III. „Дистанционен контролер АТ –Р54 – Angio Touch” – 240 /двеста и четиридесет/ лева« Обратно към всички поръчки