Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на инструменти и консумативи за сърдечносъдова хирургия по обособени позиции” за период от 12 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 03.07.2013 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 15.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 25.07.2013 година
Разглеждане на предложенията – 13.00 часа на 26.07.2013 година« Обратно към всички поръчки