Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции”

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 03.07.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа на 16.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 26.07.2013 година
Разглеждане на предложенията – 10.00 часа на 29.07.2013 година

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I. „Абсорбент на въглероден диоксид” – 50.00 /петдесет/ лева
- за обособена позиция II. „Консумативи за оксигенна терапия и респираторно подпомагане” – 600 /шестстотин/ лева
- за обособена позиция III. „Комплекти за обдишване с кислород” – 550 /петстотин и петдесет/ лева
- за обособена позиция IV. „Трахеални и трахеостомни канюли” – 300 /триста/ лева
- за обособена позиция V. „Консумативи за продължителна диализа” – 500 /петстотин/ лева
- за обособена позиция VI. „Епидурална анестезия” – 110 /сто и десет/ лева
- за обособена позиция VII. „Спинални и плексусни игли” – 90 /деветдесет/ лева
- за обособена позиция VIII. „Консуматив за инвазивно измерване на налягане” – 1 350 /хиляда триста и петдесет/ лева
- за обособена позиция IX. „Консуматив за затопляне” – 1 150 /хиляда сто и петдесет/ лева
- за обособена позиция X. „Маски за обдишване” – 30 /тридесет/ лева
- за обособена позиция XI. „Нестирилни латексови и силиконови шлаухи” – 150 /сто и петдесет/ лева
- за обособена позиция XII. „Ларингеални маски” – 30 /тридесет/ лева
- за обособена позиция XIII. „Консумативи за мониторинг” – 5 450 /пет хиляди четиристотин и петдесет/ лева
- за обособена позиция XIV. „Специални тръби и катетри” – 750 /седемстотин и петдесет/ лева« Обратно към всички поръчки