Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за Възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на отделение по хемодиализа в Болница “Лозенец””

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 03.07.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 15.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 25.07.2013 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 26.07.2013г.

Гаранция за участие в процедурата – 1000 /хиляда/ лв.« Обратно към всички поръчки