Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

 

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 02.07.2013 г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 15.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 25.07.2013 година
Разглеждане на предложенията - 15.00 часа на 26.07.2013 г.

Гаранция за участие в процедурата:

за Обособена позиция 1 – 90 /деветдесет/ лв.
за Обособена позиция 2 – 90 /деветдесет/ лв.
за Обособена позиция 3 – 600 /шестстотин/ лв.
за Обособена позиция 4 – 400 /четиристотин/ лв.
за Обособена позиция 5 – 40 /четиридесет/ лв

 

 « Обратно към всички поръчки