Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Извънгаранционно абонаментно техническо и сервизно поддържане на медицинска техника, апаратура, инсталации и системи в болница „Лозенец” за срок от 24 месеца

  1. Документация
  2. Обявление – достъпно на сайта на АОП
  3. Решение – достъпно на сайта на АОП
  4. Техническа спецификация
  5. Техническо предложение
  6. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (пет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 18.06.2013г.
Срок за закупуване на документация
- до 16.30 часа  на 02.07.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие
– до 16.30 часа на 12.07.2013 година
Разглеждане на предложенията
- 13.00 часа на 15.07.2013г.
Гаранция за участие в процедурата
:   3000 лв.« Обратно към всички поръчки