Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка по обособени позиции на специализирана, регистрираща хартия за работата на медицинска техника и апаратура в болница „Лозенец”

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

  1. Решение за откриване на процедурата
  2. Обявление за обществената поръчка
  3. Техническа спесификация
  4. Ценова оферта
  5. Пълно описание на обекта на поръчката
  6. Критерии за оценка на офертата
  7. Образец на офертата, както и указания за подготовката й
  8. Списък на гаранции за участие
  9. Проект на договор

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 30 (Тридесет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 04.05.2012г.
Срок  за закупуване на документация-  до 16.30 часа  на 17.05.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 28.05.2012 година
Разглеждане  на предложенията - 10.00 часа на 29.05.2012г.
Гаранция за участие в процедурата за обособена поз. ........« Обратно към всички поръчки