Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Абонаментно сервизно поддържане на медицинска апаратура” за срок от 48 месеца

1. Документация
2. Обявление – достъпно на сайта на АОП
3. Решение  – достъпно на сайта на АОП
4. Техническа спецификация
5. Техническо предложение

Цена на документите – 5 (пет) невъзстановими лева с ддс, платими в касата на болницата
Документацията се закупува от 25.02.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 25.03.2013 г.
Срок за подаване на офертите за участие – до 16.30 часа на 04.04.2013 г.
Разглеждане на предложенията - 13.00 часа на 05.04.2013 г.
Гаранция за участие в процедурата: 3000.00/три хиляди/ лева без ДДС« Обратно към всички поръчки