Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултипараметров анализатор за хемостазен анализ за нуждите на клинична лаборатория в Университетска болница „Лозенец”

1. Документация
2. Обявление – достъпно на сайта на АОП
3. Решение  – достъпно на сайта на АОП
4. Техническа спецификация
5. Техническо предложение
6. Ценово предложение

Цена на документите – 6 (шест) невъзстановими лева с ддс, платими в касата на болницата
Документацията се закупува от 13.02.2013г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 06.03.2013 година
Срок за подаване на офертите за участие – до 16.30 часа на 13.03.2013 година
Разглеждане на предложенията - 11.00 часа на 14.03.2013г.
Гаранция за участие в процедурата:  1600.00/Хиляда  и  шестстотин/ лева без ДДС« Обратно към всички поръчки