Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет: "НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ОТ РАЙОНА НА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”

1. Документация
2. Обявление – достъпно на сайта на АОП
3. Решение -  достъпно на сайта на АОП
4. Техническа спецификация
5. Техническо предложение
6. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 5 (ПЕТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 27.12.2012г.
Срок за закупуване на документация- до 16.30 часа на 08.01.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 18.01.2013 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 21.01.2013 година
Гаранция за участие в процедурата – в размер на 1 000 /хиляда / лв.« Обратно към всички поръчки