Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка: “Абонаментно обслужване, извършване на годишни технически прегледи и текущи ремонти (включващи доставка на резервни части, материали и консумативи) за служебните автомибили на болница „Лозенец“

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение
4. Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 7 (СЕДЕМ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 18.12.2012г.
Срок  за закупуване на документация – до 16.30 часа  на 4.01.2013 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 14.01.2013 година
Разглеждане  на предложенията - 10.00 часа на 15.01.2013 година
Гаранция за участие в процедурата – в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лв.« Обратно към всички поръчки