Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ с предмет: „Доставка на консумативи за апарати ABL- 700 и ABL -800, за извършване на кръвно газови, електролитни и биохимични анализи” за срок от 48 месеца

1. Документация
2. Техническа спецификация
3. Техническо предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (ШЕСТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 04.12.2012 година

Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 17.12.2012 година

Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 27.12.2012 година
Разглеждане на предложенията - 13.00 часа на 28.12.2012г.

Гаранция за участие в процедурата: 5000 /пет хиляди / лева« Обратно към всички поръчки