Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на професионални хигиенни почистващи уреди и консумативи за нуждите на болница „Лозенец” за срок от 12 месеца

1. Документация
2. Обявление – достъпно на сайта на АОП
3. Решение  – достъпно на сайта на АОП
4. Техническо предложение
5. Ценово предложение

Цена на документите – 6 (шест) невъзстановими лева с ддс, платими в касата на болницата

Документацията се закупува от 16.11.2012 г.

Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 03.12.2012 година

Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 12.12.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 13.12.2012г.

Гаранция за участие в процедурата:

- за обособена позиция I – „Хигиенно почистващи уреди и консумативи” – 160.00/сто и шестдесет/ лева
- за обособена позиция II – „Колички за бельо и контейнери за отпадъци”- 140.00/сто и четиредесет/ лева
- за обособена позиция III – „Консумативи за  59 обекти с монтирани диспенсери за сапун, салфетки и тоалетна хартия, модел katrin inox” – 180.00/сто и осемдесет/ лева
- за обособена позиция IV- „Консумативи за 90 обекта с монтирани диспенсери за сапун, салфетки и тоалетна хартия, модел hagleither” – 300.00/триста/ лева
- за обособена позиция V – „Почистващи препарати” – 80.00/ осемдесет /лева
- за обособена позиция VI – „Изделия от полиетилен” – 140.00/сто и четиредесет/ лева« Обратно към всички поръчки