Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка по обособени позиции на лекарствени продукти, превързочни материали, галенови разтвори и медицински консумативи за нуждите на болница „Лозенец”, за период от 12 месеца от сключване на договор“

1. Документация
2. Ценово предложение
3. Тенхическо предложение
4. Техническа спецификация

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (ШЕСТ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 02.11.2012 година
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 03.12.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 14.12.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 15.12.2012г.

За Обособена позиция 1 „ Разни медикаменти” – 1 322 лв., за Обособена позиция 2 – „Галенови разтвори”  – 71 лв., за Обособена позиция 3 – „Всички останали терапевтични продукти” – 16 лв., за Обособена позиция 4 – „Реактиви за урология” – 248 лв., за Обособена позиция 5 – „Антисептични средства и дезинфектанти” – 28 лв., за Обособена позиция 6 – „Успокоителни и защитни медикаменти за кожата”  – 119 лв., за Обособена позиция 7 – „Всички други продукти за нетерапевтични цели” – 49 лв., за Обособена позиция 8  - „Парфюми, козметика и презервативи” – 16 лв., за Обособена позиция 9 – „Почистващи и полиращи продукти” – 57 лв., за Обособена позиция 10 – „ Цименти за възстановяване на костите” – 158 лв;« Обратно към всички поръчки