Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на медикаменти по обособени позиции за нуждите на отделение по хемодиализа в болница „Лозенец”

1. Решение – на сайта на Агенция за обществените поръчки
2. Обявление – на сайта на Агенция за обществените поръчки
3. Съдържание на документацията
4. Описание
5. Критерии за оценка
6. Оферта
7. Договор
8. Техническа оферта
9. Ценова оферта

 

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 30 (Тридесет) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА с ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА

Документацията се закупува от 01.02.2012 г.
Срок  за закупуване на документация -  до 16.30 часа  на 14.02.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 24.02.2012 година

Разглеждане  на предложенията - 10.00 часа на 27.02.2012г.

Гаранция за участие в процедурата – в размер на 500 лв.  за всяка  обособена позиция« Обратно към всички поръчки