Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология"

Номер в РОП: 05947-2020-0006

Обявление за обществена поръчка - 10.06.2020

Решение - 10.06.2020

Документация - 10.06.2020
Приложения към документация - 10.06.2020

Проект на договор - 10.06.2020

Техническа спецификация- 10.06.2020
Техническо предложение - 10.06.2020
Ценово предложение - 10.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 10.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 10.06.2020

Срок за получаване на оферти: 14.07.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 15.07.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 25.06.2020 г.

Протокол № VII-7-17/15.10.2020 - 15.10.2020

На 29.10.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на лабораторията по микробиология и вирусология".

Протокол VII-7-22 - 26.11.2020

Доклад VII-7-23 - 26.11.2020

Решение VII-7-24 - 26.11.2020

Обявление за прекратени обособени позиции - 14.12.2020

Обявление за възложена поръчка - 26.02.2021

Договор VII-7-41 - 26.02.2020

Договор VII-7-42 - 26.02.2020

Договор VII-7-43 - 26.02.2020

Договор VII-7-44 - 26.02.2020

Договор VII-7-45 - 26.02.2020

Договор VII-7-46 - 26.02.2020

Договор VII-7-47 - 26.02.2020

Договор VII-7-48 - 26.02.2020

Договор VII-7-49 - 26.02.2020

Договор VII-7-50 - 26.02.2020

Договор VII-7-51 - 26.02.2020

Договор VII-7-52 - 26.02.2020

Договор VII-7-53 - 26.02.2020

Договор VII-7-54 - 26.02.2020

Договор VII-7-55 - 26.02.2020

Договор VII-7-56 - 26.02.2020

Договор VII-7-57 - 26.02.2020

Договор VII-7-58 - 26.02.2020

Договор VII-7-59 - 26.02.2020

Договор VII-7-60 - 26.02.2020

Договор VII-7-61 - 26.02.2020

Договор VII-7-62 - 26.02.2020

Договор VII-7-63 - 26.02.2020

Договор VII-7-64 - 26.02.2020

Договор VII-7-65 - 26.02.2020

Договор VII-7-66 - 26.02.2020

Договор VII-7-69- 22.03.2021

Договор VII-7-70- 22.03.2021

Обявление за възложени поръчки- 22.03.2021

 « Обратно към всички поръчки