Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция

Номер в РОП: 05947-2020-0010

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 134 - 12.06.2020

 

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 134 за извършена проверка от външен експерт 12.06.2020

Обявление за обществена поръчка - 17.06.2020

Решение - 17.06.2020

Документация - 17.06.2020
Приложения към документация - 17.06.2020

Проект на договор - 17.06.2020

Техническа спецификация -17.06.2020
Техническо предложение - 17.06.2020 
Ценово предложение - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 17.06.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml -17.06.2020

Срок за получаване на оферти: 20.07.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.07.2020 г.

Час: 11:00

Място: Административната зала на МБАЛ  "Лозенец" ЕАД.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП- 29.06.2020

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП - 08.07.2020

Протокол № VII-6-18 - 20.08.2020

На 29.09.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на Отделението по асистирана репродукция“.

Протокол № VII- 6- 21 - 07.10.2020

Доклад № VII-6-22 - 07.10.2020

Решение № VII-6-23 - 07.10.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 06.11.2020

Обявление за възложена поръчка - 07.12.2020

Договор VII-6- 39  - 07.12.2020

Договор VII-6-  33 - 07.12.2020

Договор VII-6- 42  - 07.12.2020

Договор VII-6- 41  - 07.12.2020

Договор VII-6-  34 - 07.12.2020

Договор VII-6- 40  - 07.12.2020

Договор VII-6-  35- 07.12.2020

Договор VII-6- 36  - 07.12.2020

Договор VII-6- 37  - 07.12.2020

Договор VII-6- 38  - 07.12.2020

 

 « Обратно към всички поръчки