Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

Номер в РОП: 05947-2020-0003

Обявление за обществена поръчка - 20.05.2020

Решение - 20.05.2020

Документация - 20.05.2020 
Приложения към документация - 20.05.2020

Проект на договор - 20.05.2020

Техническа спецификация - 20.05.2020
Техническо предложение - 20.05.2020 
Ценово предложение - 20.05.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 20.05.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 20.05.2020

Срок за получаване на оферти: 22.06.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП- 12.06.2020 г.

Разяснение на основание чл.33, ал.2 от ЗОП- 15.06.2020 г.

Протокол № VII-3-22 - 15.07.2020

Протокол № VII-3-30 - 14.09.2020

На 01.10.2020г. в 14:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория,  Отделение по Клинична патология, Отделение по трансфузионна хематология и Лаборатория по медицинска генетика и молекулярна биология в МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“.

Протокол № VII-3-39 - 23.10.2020

Доклад № VII-3-40 - 23.10.2020

Решение за класиране № VII-3-41 - 23.10.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 06.11.2020

Обявление за възложена поръчка - 13.01.2021

Договор № VII-3-61 - 13.01.2021

Обявление за възложена поръчка - 26.02.2021

Договор № VII-3-63 - 26.02.2021

Договор № VII-3-64 - 26.02.2021

Договор № VII-3-65 - 26.02.2021

Договор № VII-3-66 - 26.02.2021

Договор № VII-3-67 - 26.02.2021

Договор № VII-3-68 - 26.02.2021

Договор № VII-3-69 - 26.02.2021

Договор № VII-3-70 - 26.02.2021

Договор № VII-3-71 - 26.02.2021

Договор № VII-3-72 - 26.02.2021

Договор № VII-3-73 - 26.02.2021

Договор № VII-3-74 - 26.02.2021

Договор № VII-3-75 - 26.02.2021

Договор № VII-3-76 - 26.02.2021

Договор № VII-3-77 - 26.02.2021

Договор № VII-3-78 - 26.02.2021

Договор № VII-3-79 - 26.02.2021

Договор № VII-3-80 - 26.02.2021

Договор № VII-3-81 - 26.02.2021

Договор № VII-3-82 - 26.02.2021

Договор № VII-3-83 - 26.02.2021

Договор № VII-3-84 - 26.02.2021

Допълнително споразумение към договор VII-3-75/ 04.02.2021 г. « Обратно към всички поръчки