Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД“

Номер в РОП: 05947-2020-0001

Обявление за обществена поръчка - 23.03.2020

Решение - 23.03.2020

Документация - 23.03.2020 
Приложения към документация - 23.03.2020

Проект на договор - 23.03.2020

Техническа спецификация - 23.03.2020 
Техническо предложение - 23.03.2020 
Ценово предложение - 23.03.2020 
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 23.03.2020 
ЕЕДОП - espd-request.xml - 23.03.2020

Срок за получаване на оферти: 27.04.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 28.04.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация - 30.04.2019

Срок за получаване на оферти: 02.06.2020 г.   Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 03.06.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на МБАЛ "Лозенец" ЕАД.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 19.06.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на течен кислород и други медицински газове за нуждите на МБАЛ "Лозенец" ЕАД".

Протокол VII-1-7/30.06.2020 г. - 30.06.2020

Доклад VII-1-8/30.06.2020 г. - 30.06.2020

Решение VII-1-9/30.06.2020 г. - 30.06.2020

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 17.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 21.09.2020

Договор VII-1-13 - 21.09.2020

Договор VII-1-14 - 21.09.2020

Договор VII-1-15 - 21.09.2020

Договор VII-1-16 - 21.09.2020

Договор VII-1-17 - 21.09.2020

Договор VII-1-18 - 21.09.2020

Договор VII-1-19 - 21.09.2020

Договор VII-1-20 - 21.09.2020« Обратно към всички поръчки