Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМОЩНИ ОБЕКТИ КЪМ СТОПАНСКИ БЛОК."

1.    Документация
2.    Обявление – достъпно на сайта на АОП
3.    Решение  – достъпно на сайта на АОП
4.    Техническа спецификация
5.    Техническо предложение
6.    Ценово предложение
7.    Приложение към договора

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 7 (СЕДЕМ) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 26.10.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 12.11.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 21.11.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 22.11.2012г.
Гаранция за участие в процедурата: 9000 /девет хиляди / лева« Обратно към всички поръчки