Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

"Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства"

Дата: 02.01.2020

Номер в РОП: 00684-2019-0018

Обявление за обществена поръчка - 02.01.2020

Решение - 02.01.2020

Документация - 02.01.2020
Приложения към документация - 02.01.2020

Проект на договор - 02.01.2020

Техническа спецификация - 02.01.2020
Техническо предложение - 02.01.2020
Ценово предложение - 02.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 02.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 02.01.2020

Срок за получаване на оферти: 03.02.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 04.02.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Протокол VII-20-11 - 17.02.2020

На 11.03.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на ендопротези и остеосинтезни средства".

Протокол VII-20-16 - 13.05.2020

Доклад VII-20-17 - 13.05.2020

Решение за класиране VII-20-18 - 13.05.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 03.06.2020

Договор VII-20-30 - 18.06.2020

Договор VII-20-31 - 01.07.2020

Договор VII-20-32 - 01.07.2020

Договор VII-20-33 - 01.07.2020

Договор VII-20-34 - 01.07.2020

Договор VII-20-35 - 06.07.2020

Договор VII-20-36 - 06.07.2020

Договор VII-20-37 - 06.07.2020

Договор VII-20-38 - 06.07.2020

Договор VII-20-39 - 06.07.2020

Договор VII-20-40 - 06.07.2020

Договор VII-20-42 - 07.07.2020

Договор VII-20-43 - 07.07.2020

Договор VII-20-44 - 07.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 15.07.2020

Допълнително споразумение към договор VII-20-46 - 29.07.2020

Обявление за изпълнен договор VII-20-31/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-32/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-33/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-34/ 30.06.2020г.

Обявление за изпълнен договор VII-20-43/ 07.07.2020г.

 « Обратно към всички поръчки