Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение“

Номер в РОП: 00684-2019-0015

Обявление за обществена поръчка -18.12.2019

Решение - 18.12.2019

Документация - 18.12.2019
Приложения към документация -18.12.2019

Проект на договор - 18.12.2019

Техническа спецификация - 18.12.2019
Техническо предложение - 18.12.2019
Ценово предложение - 18.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 18.12.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 18.12.2019

Срок за получаване на оферти: 20.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 21.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 04.06.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение".

Протокол VII-15-14/24.06.2020 г. - 25.06.2020

Доклад VII-15-15/24.06.2020 г. - 25.06.2020

РешениеVII-15-16/25.06.2020 г. - 25.06.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 13.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 11.09.2020

Договор VII-15-31 -11.09.2020

Договор VII-15-32 -11.09.2020

Договор VII-15-33 -11.09.2020

Договор VII-15-34 -11.09.2020

Договор VII-15-35 -11.09.2020

Договор VII-15-36 -11.09.2020

Договор VII-15-37 -11.09.2020

Договор VII-15-38 -11.09.2020

Договор VII-15-39 -11.09.2020

Договор VII-15-40 -11.09.2020

Договор VII-15-41 -11.09.2020

Договор VII-15-42 -11.09.2020

Договор VII-15-43 -11.09.2020

Договор VII-15-44 -11.09.2020

Договор VII-15-45 -11.09.2020

Обявление за възложена поръчка - 21.10.2020

Договор VII-15-48 - 21.10.2020

Договор VII-15-49 - 21.10.2020

Договор VII-15-50 - 21.10.2020

Обявление за приключване на договор VII-15-43 - 08.07.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-55 - 13.09.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-36 - 13.10.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-39 - 13.10.2021

Обявление за приключване на договор VII-15-41 - 13.10.2021« Обратно към всички поръчки