Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи“

Номер в РОП: 00684-2019-0014

Обявление за обществена поръчка -22.11.2019

Решение - 22.11.2019

Документация - 22.11.2019
Приложения към документация - 22.11.2019

Проект на договор - 22.11.2019

Техническа спецификация - 22.11.2019
Техническо предложение - 22.11.2019
Ценово предложение - 22.11.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -22.11.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 22.11.2019

Срок за получаване на оферти: 06.01.2020 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 07.01.2020 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец".
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 12.02.2020г. в 10:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на абдоминални и торакални стент-графт системи".

Протокол VII-16-7 - 24.02.2020

Доклад VII-16-8 - 24.02.2020

Решение за класиране VII-16-9 - 24.02.2020

Обявление за прекратяване на обособените позиции - 11.03.2020

Обявление за възложена поръчка - 14.04.2020

 

Договор VII-16-15 - 14.04.2020

 

Договор VII-16-16 - 14.04.2020

Договор VII-16-17 - 14.04.2020

Договор VII-16-18 - 14.04.2020

Договор VII-16-19 - 14.04.2020

Обявление за възложена поръчка - 04.05.2020

 

Договор VII-16-21 - 04.05.2020

Договор VII-16-22 - 04.05.2020

Договор VII-16-23 - 04.05.2020

Договор VII-16-24 - 04.05.2020

Договор VII-16-25 - 04.05.2020

Договор VII-16-26 - 04.05.2020

Договор VII-16-27 - 04.05.2020

Обявление за изпълнен договор VII-16-21/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-22/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-23/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-24/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-25/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-26/ 14.04.2020г. 

Обявление за изпълнен договор VII-16-27/ 14.04.2020г. « Обратно към всички поръчки