Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 315 - 27.12.2019

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 315 за извършена проверка от външен експерт 27.12.2019

Номер в РОП: 00684-2020-0001

Обявление за обществена поръчка - 14.01.2020

Решение - 14.01.2020

Документация - 14.01.2020

Приложения към документация - 14.01.2020

Проект на договор - 14.01.2020

Техническа спецификация - 14.01.2020
Техническо предложение - 14.01.2020
Ценово предложение - 14.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.pdf -14.01.2020
ЕЕДОП - espd-request.xml - 14.01.2020

Срок за получаване на оферти: 14.02.2020 г.,            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.02.2020

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Становище от АОП - 23.01.2020

На 11.03.2020г. в 11:00 часа в административната сграда на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на вътреочни импланти и консумативи за отделение по очни болести“.

Протокол VII-18-9 - 27.05.2020

Доклад VII-18-10 - 27.05.2020

Решение за класиране VII-18-11 - 27.05.2020

Договор VII-18-14 - 29.07.2020

Обявление за възложена поръчка - 26.10.2020« Обратно към всички поръчки