Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“

Номер в РОП: 00689-2019-0013

Обявление за обществена поръчка - 10.10.2019

Решение - 10.10.2019

Документация - 10.10.2019
Приложения към документация - 10.10.2019

Проект на договор - 10.10.2019

Техническа спецификация - 10.10.2019

ЕЕДОП - espd-request.pdf - 10.10.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 10.10.2019

Срок за получаване на оферти: 22.10.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 23.10.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 07.11.2019г. в 10.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Болница „Лозенец“.

Решение за прекратяване VII-14-8 15.07.2020

Обявление за прекратяване 28.07.2020« Обратно към всички поръчки