Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

"Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части"

Номер в РОП: 00684-2019-0011

Обявление за обществена поръчка - 30.08.2019

Решение - 30.08.2019

Документация - 30.08.2019
Приложения към документация - 30.08.2019

Проект на договор - 30.08.2019

Техническа спецификация - 30.08.2019
Техническо предложение - 30.08.2019
Ценово предложение - 30.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 30.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 30.08.2019

Срок за получаване на оферти: 01.10.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 02.10.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 05.12.2019г. в 14:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на специализирана апаратура за Клинична лаборатория за биохимични, имунологични и хематологични изследвания с доставка на резервни части".

Протокол - 31.12.2019

Доклад - 31.12.2019

Решение - 31.12.2019

Обявление за възложена поръчка - 24.02.2020

Договор - 24.02.2020
« Обратно към всички поръчки