Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”

Номер в РОП: 00684-2019-0009

Обявление за обществена поръчка - 26.07.2019

Решение - 26.07.2019

Документация - 26.07.2019
Приложения към документация - 26.07.2019

Проект на договор - 26.07.2019

Техническа спецификация - 26.07.2019
Техническо предложение - 26.07.2019
Ценово предложение - 26.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 26.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 26.07.2019

Срок за получаване на оферти: 28.08.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 29.08.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 20.09.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лапароскопски инструменти и консумативи за еднократна употреба”.

Протокол VII-11-6 - 03.10.2019 г.

 

Доклад VII-11-7 - 03.10.2019 г.

Решение VII-11-8 - 03.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка - 04.11.2019

Договор VII-11-11 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към договор VII-11-11 - 14.11.2020

Обявление за приключване на договор VII-11-17 - 13.09.2021

 

 

 « Обратно към всички поръчки