Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА РАБОТАТА В ОТДЕЛЕНИЕ ПО "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА" В БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ””

1.  Документация
2.  Обявление – достъпно на сайта на АОП
3.  Решение – достъпно на сайта на АОП
4.  Техническа спецификация
5.  Техническо предложение
6.  Ценово предложение

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТИТЕ – 6 (шест) НЕВЪЗСТАНОВИМИ ЛЕВА С ДДС, ПЛАТИМИ В КАСАТА НА БОЛНИЦАТА
Документацията се закупува от 16.10.2012г.
Срок за закупуване на документация - до 16.30 часа  на 16.11.2012 година
Срок за подаване на офертата за участие – до 16.30 часа на 26.11.2012 година
Разглеждане на предложенията - 10.00 часа на 27.11.2012г.
Гаранция за участие в процедурата: 1200 /хиляда и двеста/ лв.« Обратно към всички поръчки