Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

“Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald за Клинична лаборатория”

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 152 - 30.07.2019

Становище от АОП, вх.№ КСИ - 152 за извършена проверка от външен експерт 30.07.2019

Номер в РОП: 00684-2019-0010

Обявление за обществена поръчка - 15.08.2019

Решение - 15.08.2019

Документация - 15.08.2019
Приложения към документация - 15.08.2019

Проект на договор - 15.08.2019

Техническа спецификация - 15.08.2019
Техническо предложение - 15.08.2019
Ценово предложение - 15.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf -16.08.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 16.08.2019

Писмени мотиви относно становище от АОП - 15.08.2019

Срок за получаване на оферти: 16.09.2019            Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 17.09.2019

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 03.10.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за хематологични, имунологични и биохимични изследвания за апарати Alinity ci, CellDyn Ruby, CellDyn Emerald  за Клинична лаборатория”.

Становище от АОП - 26.08.2019

Протокол VII-10-11 - 22.10.2019

Доклад VII-10-12 - 22.10.2019

Решение за класиране VII-10-13 22.10.2019

Обявление за възложена поръчка - 05.12.2019

Договор VII-10-16 - 05.12.2019

Договор VII-10-17 - 05.12.2019

Допълнително споразумение към договор VII-10-16 - 03.11.2020

Допълнително споразумение към договор VII-10-17 - 03.11.2020

Допълнително споразумение към договор VII-10-16 - 29.01.2021

Допълнително споразумение към договор VII-10-17 - 29.01.2021

Допълнително споразумение към договор VII-10-17 - 26.05.2021« Обратно към всички поръчки