Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация

Номер в РОП: 00684-2019-0008

Обявление за обществена поръчка - 15.07.2019

Решение - 15.07.2019

Документация - 16.07.2019
Приложения към документация - 16.07.2019

Проект на договор - 16.07.2019

Техническа спецификация - 16.07.2019
Техническо предложение - 16.07.2019
Ценово предложение - 16.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.pdf - 16.07.2019
ЕЕДОП - espd-request.xml - 16.07.2019

Срок за получаване на оферти: 19.08.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 20.08.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец". Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

На 13.09.2019г. в 10:00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на консумативи и детергенти за почистване, дезинфекция и стерилизация”.

 

Протокол  VII-9-7 26.09.2019 г.

 

Доклад VII-9-8 26.09.2019 г.

Решение VII-9-9 26.09.2019 г.

Уведомително писмо VII-9-10 07.10.2019 г.

Уведомително писмо VII-9-11 07.10.2019 г.

Решение VII-9-9 07.10.2019 г.

Протокол  VII-9-7 11.10.2019 г.

 

Доклад VII-9-8 11.10.2019 г.

Обявление за прекратяване на обособена позиция - 04.11.2019

Обявление за възложена поръчка - 04.11.2019

Договор VII-9-16 - 04.11.2019

Договор VII-9-17 - 04.11.2019

Договор VII-9-18 - 04.11.2019

Договор VII-9-19 - 04.11.2019

Договор VII-9-20 - 04.11.2019

Допълнително споразумение към Договор VII-9-16 - 27.10.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-9-17 - 27.10.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-9-18 - 25.11.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-9-19- 25.11.2020

Допълнително споразумение към Договор VII-9-20 - 25.11.2020

Обявление за изпълнен договор VII-9-18 - 01.02.2021« Обратно към всички поръчки