Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

„Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок ”

Номер в РОП: 00684-2019-0005

Обявление за обществена поръчка - 05.03.2019

Решение - 05.03.2019

Документация - 05.03.2019
Приложения към документация - 05.03.2019

Проект на договор - 05.03.2019

Техническа спецификация - 05.03.2019
Техническо предложение - 05.03.2019
Ценово предложение - 05.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.pdf -05.03.2019
еЕЕДОП - espd-request.xml - 05.03.2019

Срок за получаване на оферти: 01.04.2019 г.  Час: 16:30

Условия при отваряне на офертите:

Дата: 02.04.2019 г.

Час: 10:00

Място: Административната зала на болница "Лозенец"Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация VII-5-3/05.03.2019 - 07.03.2019

На 18.04.2019г. в 12.00 часа в административната сграда на болница „Лозенец“ ще се проведе отваряне и разглеждане на ценовото предложение на допуснатия участник в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия и консумативи за операционен блок ”

Протокол VII-5-7 15.05.2019

Доклад VII-5-8 15.05.2019

Решение за класиранеVII-5-9 15.05.2019

Обявление за прекратяване на обособени позиции - 03.06.2019

Обявление за възложена поръчка - 15.07.2019

Договор - 15.07.2019

Обявление за приключен договор - 12.03.2021« Обратно към всички поръчки